Privacyverklaring AVG (GDPR)

1. Algemeen
Wij hechten veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR – Global Data Protection Regulation).

2. Dit betekent dat wij:
je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens en je hierop willen attent maken
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier.

2.1 Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :
Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
Informatie ter voorbereiding van een duurzaamheidsadvies, zijnde persoonlijke gewoontes, energieverbruik en voorkeur naar welke klemtonen voor jou belangrijk zijn

2.3 Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door Maxime Pauwels.

2.4 Verstrekking aan derden
Wij geven de verstrekte gegevens niet door aan derden tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

2.5 Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

2.6 Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De geanonimiseerde gegevens gebruiken wij voor interne opvolging.

2.7 Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
Enkel de leden van de raad van bestuur hebben toezicht in jouw gegevens.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Wij anonimiseren jouw gegevens van zodra het duurzaamheidsadvies gegeven is.

2.8 Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het contactformulier hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.
Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

2.9 Foto’s
Wanneer je deelneemt aan de activiteiten, ga je stilzwijgend akkoord dat er foto’s of video-opnames van jou gemaakt worden tijdens deze activiteiten. Deze foto’s kunnen achteraf gepubliceerd worden op de website of facebookpagina van de vereniging. Indien je liever niet wenst dat er foto’s van jou genomen worden of als je niet wenst dat deze foto’s gepubliceerd worden, dan respecteren we die keuze en dan kun je dat meedelen tijdens de activiteit of je kunt hierover met ons contact opnemen via e-mail of telefoon. Als je wenst dat een bepaalde foto verwijderd wordt, dan zullen wij hieraan ook onmiddellijk gehoor geven.

2.10 Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel. Website

2.11 Wijziging privacyverklaring
Wij kunnen de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 29 december 2019.

2.13 Cookies

Complianz

Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken Complianz voor cookie toestemming registratie. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen. Voor meer informatie, lees de Complianz Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden

WordPress

Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken WordPress voor website ontwikkeling. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden

Google Analytics

Statistieken, Functioneel

Gebruik

We gebruiken Google Analytics voor website statistieken. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden

Functioneel

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden

WPML

Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken WPML voor taal management. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden

iThemes Security

Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken iThemes Security voor website veiligheid. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de iThemes Security Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden

Google Maps

Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken Google Maps voor het vertonen van kaarten. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Maps Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden

Facebook

Marketing/Tracking, Functioneel

Gebruik

We gebruiken Facebook voor het vertonen van recente posts en/of social share buttons. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Facebook Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden

Functioneel

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden

LinkedIn

Functioneel, Marketing/Tracking, Statistieken, Voorkeuren

Gebruik

We gebruiken LinkedIn voor het vertonen van recente posts en/of social share buttons. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de LinkedIn Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden

Statistieken

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden

Voorkeuren

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Functies op meerdere pagina's bieden

Diversen

Doel wordt onderzocht

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Doel wordt onderzocht

Naam
wpEmojiSettingsSupports
Expiratie
Functie

 

Beheer uw cookie toestemming

 

Logo Pameco