Privacyverklaring AVG (GDPR)

1. Algemeen
Wij hechten veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR – Global Data Protection Regulation).

2. Dit betekent dat wij:
je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens en je hierop willen attent maken
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier.

2.1 Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :
Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
Informatie ter voorbereiding van een duurzaamheidsadvies, zijnde persoonlijke gewoontes, energieverbruik en voorkeur naar welke klemtonen voor jou belangrijk zijn

2.3 Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door Maxime Pauwels.

2.4 Verstrekking aan derden
Wij geven de verstrekte gegevens niet door aan derden tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

2.5 Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

2.6 Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De geanonimiseerde gegevens gebruiken wij voor interne opvolging.

2.7 Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
Enkel de leden van de raad van bestuur hebben toezicht in jouw gegevens.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Wij anonimiseren jouw gegevens van zodra het duurzaamheidsadvies gegeven is.

2.8 Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het contactformulier hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.
Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

2.9 Foto’s
Wanneer je deelneemt aan de activiteiten, ga je stilzwijgend akkoord dat er foto’s of video-opnames van jou gemaakt worden tijdens deze activiteiten. Deze foto’s kunnen achteraf gepubliceerd worden op de website of facebookpagina van de vereniging. Indien je liever niet wenst dat er foto’s van jou genomen worden of als je niet wenst dat deze foto’s gepubliceerd worden, dan respecteren we die keuze en dan kun je dat meedelen tijdens de activiteit of je kunt hierover met ons contact opnemen via e-mail of telefoon. Als je wenst dat een bepaalde foto verwijderd wordt, dan zullen wij hieraan ook onmiddellijk gehoor geven.

2.10 Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel. Website

2.11 Wijziging privacyverklaring
Wij kunnen de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 29 december 2019.

2.13 Cookies

CookieTypeLooptijdOmschrijving
Noodzakelijk
cookielawinfo-checkbox-functionalpermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in. De cookies worden gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies op te slaan in de categorie 'Functioneel'.
cookielawinfo-checkbox-necessarypermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookies worden opgeslagen door de “GDPR Cookie Consent” plugin. Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeur op te slaan voor de categorie “Noodzakelijk”
cookielawinfo-checkbox-non-necessarypermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookies worden opgeslagen door de “GDPR Cookie Consent” plugin. Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeur op te slaan voor de categorie “Niet noodzakelijk”
viewed_cookie_policypermanent, eigen cookie11 maandenDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen
Analytics
_gapermanent, cookie van derden2 jaarDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie-, camapaign-gegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een randomly gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
_gidpermanent, cookie van derden1 dagDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe de wbsite het doet. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina's zijn anoniem geanonimiseerd.
_gat_UA-(code)permanent, cookie van derden1 minuutDit is een patroontype-cookie die is ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement op de naam het unieke identificatienummer van het account of de website bevat waarop het betrekking heeft. Het lijkt een variatie te zijn op de _gat-cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die Google op websites met een hoog verkeersvolume vastlegt, te beperken.
Functioneel
__cfduidpermanent, cookie van derden29 dagen 23 uur 59 minutenDe cookie wordt gebruikt door cdn-services zoals CloudFare om individuele klanten achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen per klant toe te passen. Het komt niet overeen met een gebruikers-ID in de webapplicatie en slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op.
Logo Pameco